Posts Tagged ‘Joan Salvat Papasseit’

“Si jo fos pescador / If I was a fisherman” (Joan Salvat-Papasseit)

Juny 11, 2016

pescador12

Original Català

Si jo fos pescador pescaria l’aurora,
si jo fos caçador atraparia el sol;
si fos lladre d’amor m’obririen les portes,
si fos bandit millor
que vindria tot sol;

— els carcellers del món no em sabrien mai l’ombra,
si fos lladre i bandit no em sabrien el vol.

Si tingués un vaixell m’enduria les noies,
si volien tornar deixarien llurs cors:

i en faria fanals
per a prendre’n de nous.

Traducció a l’anglès – English Translation

If I was a fisherman, I would catch the dawn,
if I was a hunter, I would capture the sun;
if I was thief of love, the doors would be open,
if I was a bandit, even better,
since I would come all alone;

— the jailers of the world would never know my shadow,
if I was thief and bandit, they wouldn’t know
the flight.

If I had a boat, I would take the maids away,
if they wished to return, they would leave their hearts:

and with them I would make lanterns
to take hold of new ones.

Anuncis

“Dóna’m la mà / Give me your hand” (Joan Salvat-Papasseit)

Abril 21, 2016

barques a la sorra

 

Original Català

Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

Les barques llunyes i les de la sorra
prendran un aire fidel i discret,
no ens miraran;
miraran noves rutes
amb l’esguard lent del copsador distret.

Dóna’m la mà i arrecera la galta
sobre el meu pit, i no temis ningú.
I les palmeres ens donaran ombra.
I les gavines sota el sol que lluu

ens portaran la salabror que amara,
a l’amor, tota cosa prop del mar:
i jo, aleshores, besaré ta galta;
i la besada ens durà el joc d’amar.

Dóna’m la mà que anirem per la riba
ben a la vora del mar
bategant,
tindrem la mida de totes les coses
només en dir-nos que ens seguim amant.

Traducció a l’anglès – English Translation

Give me your hand and we will walk by the shore
quite close to the sea
pounding,
we will have the measure of all things
by merely saying that we keep loving each other.

The faraway boats and the ones on the sand
will adopt a faithful and discreet manner,
they will not look at us;
they will look at new routes
with the lagging stare of the inattentive catcher.

Give me your hand and shelter your cheek
at my chest, and fear no one.
And the palm trees will give us shade.
And the gulls under the shining sun

will bring the saltiness that soaks
the love, and everything near the sea:
and then, I will kiss your cheek;
and the kissing will lead us to the game of love.

 
Give me your hand and we will walk by the shore
quite close to the sea
pounding,
we will have the measure of all things
by merely saying that we keep loving each other.

Penyora d’amor / Token of love (Joan Salvat Papasseit)

Juliol 17, 2010


Original Català


Penyora d’amor, penyora.
Si tu em besaves, amor,
jo et donaria una rosa.
No fóra mesquí de res,
penyora d’amor, penyora:
– o bé et tornaria el bes
o et donaria una taronja,
una ametlla
o bé l’esqueix
d’una clavellina nova.


No fóra mesquí de res
penyora d’amor, penyora;
– o la flor del cirerer
o el llesamí
o bé la lluerna
que hagués pogut descobrir
la nostra abraçada estreta.


No fóra mesquí de res,
penyora d’amor, penyora:
jo em donaria teu
i tu et donaries tota.


Si tu em besaves, amor,
jo et donaria una rosa.


Traducció a l’anglès – English Translation


Token of love, token.
If you kissed me, love,
I would give you a rose.
Of nothing, I would be stingy,
token of love, token:
– either I would kiss you in return
or I would give you an orange,
an almond
or maybe the slip
of a fresh carnation.


Of nothing, I would be stingy,
token of love, token:
– either the cherry blossom
or the jessamine
or maybe the skylight
that could have unveiled
our close embrace.


Of nothing, I would be stingy,
token of love, token:
to you, I would give myself
and you would give yourself entirely.


If you kissed me, love,
I would give you a rose.

 

RES NO ÉS MESQUÍ / NOTHING IS MISERLY (JOAN SALVAT PAPASSEIT)

Mai 4, 2010

Original Català

Res no és mesquí
ni cap hora és isarda,
ni és fosca la ventura de la nit.
I la rosada és clara
que el sol surt i s’ullprèn
i té delit del bany
que s’emmiralla el llit de tota cosa feta.

Res no és mesquí,
i tot ric com el vi i la galta colrada.
I l’onada del mar sempre riu,
Primavera d’hivern — Primavera d’istiu.
I tot és Primavera:
i tota fulla verda eternament.

Res no és mesquí,
perquè els dies no passen;
i no arriba la mort ni si l’heu demanada.
I si l’heu demanada us dissimula un clot
perquè per tornar a néixer necessiteu morir.
I no som mai un plor sinó un somriure fi
que es dispersa com grills de taronja.

Res no és mesquí,
perquè la cancó canta en cada bri de cosa.
— Avui, demà i ahir
s’esfullarà una rosa:
i a la verge més jove li vindrà llet al pit.

Traducció a l’anglès – English Translation

Nothing is miserly
and neither hour is harsh,
nor the fate of night is somber.
And clear is the dew
so that the sun rises and, fascinated,
yearns for the bathing:
that mirrors the bed of all things done.

Nothing is miserly,
and all is rich like the wine and the suntanned cheek.
And the sea wave always laughs,
Spring of winter — Spring of summer.
And all is Spring:
and every leaf green forever.

Nothing is miserly,
because days don’t go by;
and death does not come, even if you called for it.
And if you did call for it, a hollow hides you
because to be born again, you need first to die.
And we are never a crying but a gentle smile
that disperses like orange segments.

Nothing is miserly,
because there’s a song in each wisp of a thing.
– Today, tomorrow and yesterday
a rose will shed its petals:
and to the youngest virgin, milk will come to her breast.