Posts Tagged ‘Folksong’

La Calma / The calmness (Nicolau Guanyabens i Giralt)*

Novembre 1, 2010

 

Original Català:

 

Bufa mestral més fort

i omple ‘m de vent la vela,

que vull arribà al port

ahont veuré a la Pepa.

Ai, mon amor!

Tot just tenia quatre anys

que el pare em duia a la barca,

i em deia quan seràs gran

no et fiïs mai de la calma

que sempre duu ‘I temporal.

Bufa mestral!

Bufa mestral!

Semblava l’aigua un mirall,

la lluna plata semblava,

la barca no daba un pas,

i jo amb l’ànima encantada

no veia, no, el temporal.

Bufa mestral més fort

i omple ‘m de vent la vela,

que vull arribà al port

ahont veuré a la Pepa…

Ai, mon amor!

Ahont veuré a la Pepa,

bufa mestral més fort.

Ja ‘s veu el port,

ja ‘s veu el port,

ja ‘s veu el port !

*Nicolau Guanyabens i Giralt (Mataró 1826- Palma 1889). Compositor català. Home molt polifacètic, estudià comerç i nàutica i treballà com a comerciant. Estudià medicina a Saragossa i fou un dels principals introductors dels mètodes de l’homeopatia a Catalunya. Les seves idees liberals el portaren a defensar els principis republicans i anticlericals. De les seves composicions musicals destaca l’òpera “Arnaldo di Erill” estrenada al Liceu el maig de 1859. El seu repertori cançonístic és força interessant incloent-hi un grup d’havaneres.

Per a més informació:

http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/view/115215/144089

 

Traducció a l’anglès – English translation:

 

Blow stronger mestral (1)

and fill with wind the sail,

that I want to reach the port

where I will meet Pepa (2).

Oh! My beloved!

I was only four years old

when father took me to the boat,

and said: when you’ll be a grown-up

never trust the calmness

‘cause always brings a storm.

Blow mestral!

Blow mestral!

The water seemed like a mirror,

and the moon like silver,

the boat did not move,

and I, with a captivated spirit,

did not see the storm.

Blow stronger mestral

and fill with wind the sail,

that I want to reach the port

where I will meet Pepa

Oh! My beloved!

Where I will meet Pepa,

blow stronger mestral.

The port is in sight already,

the port is in sight already,

the port is in sight already!

(1) Northwesterly wind in Catalonia.

(2) Familiar name for Josefa (Josephine).

*Nicolau Guanyabens (Mataró 1826-Palma 1889). Catalan composer. A truly many-sided personality that studied business trade and seamanship. He also studied medicine in Saragossa and was one the pioneers in introducing homeopathy methods in Catalonia. His liberal ideology led him to defend republican and anticlerical principles. His pre-eminent musical composition is the opera “Arnaldo di Erill” first performed at the Liceu Theater in May 1859. His repertoire of folksongs is noteworthy and includes a series of popular habaneras.

Anuncis

Ai, minyons que aneu pel món / Oh, boys that go over the world (Eduard Toldrà)

Mai 3, 2010

branbananabread

 

Original Català

Ai, minyons que aneu pel món cercant els amos.
Ai, minyons que aneu pel món cercant els amos,
`neu alerta a ensopegar-ne algun de raro.
Lerolè, lorà, lorà, lorèrorara.

`Neu alerta a ensopergar-ne algun de raro.
`Neu alerta a ensopergar-ne algun de raro,
que jo n’he ensopegat un que no val gaire.
Lerorè,…

Que jo n’he ensopegat un que no val gaire.
Que jo n’he ensopegat un que no val gaire,
i em fa menjar pa de trits i encara és agre.
Lerorè,…

Traducció a l’anglès – English Translation

Oh, boys that go over he world in search of a master.
Oh, boys that go over he world in search of a master.
Beware not to run into a weird one.
Lerolè, lorà, lorà, lorèrorara…

Beware not to run into a weird one.
Beware not to run into a weird one.
cause I ran into one that’s not worthy.
Lerorè,…

I ran into one that’s not worthy.
I ran into one that’s not worthy.
and he makes me eat sour bran bread.
Lerorè,…

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=PUOS8k77oj8

SOTA EL PONT D’OR / UNDER THE GOLDEN BRIDGE (EDUARD TOLDRÀ)

Abril 5, 2010

Original Català

Si n’eren tres ninetes,
més ai, sota el pont d’or;
l’una renta bugada,
més ai, l’altra l’estén,
que més ai, l’altra l’estén.

L’altra cull violetes,
més ai, pel fill del rei.
Fill del rei passejava,
més ai, sobre el pont d’or,
que més ai, sobre el pont d’or.

Tira una pedra a l’aigua,
més ai, toca l’amor,
la toca ben tocada,
més ai, del mig del cor,
que més ai, del mig del cor.

Traducció a l’anglès – English Translation

There were once three maidens,
oh dear! under the golden bridge;
one of them does the washing,
and, oh dear! the other hangs it out,
oh dear! the other hangs it out.

Another is picking violets,
oh dear! for the king’s son.
The king’s son is walking,
oh dear! over the golden bridge,
oh dear! over the golden bridge.

He throws a pebble into the water,
but oh dear! it touches Love,
and hits it directly,
oh dear! right in the middle of the heart,
right in the middle of the heart.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=4lfmlS5BW6g

EL BALL DE SANT FERRIOL / SAINT FERGEOL’S DANCE

Març 28, 2010

 

Original Català

 

Era un pastor que en tenia tres ovelles,
era un pastor que tenia un penelló.
Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol;
el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

Jo i el pastor, que vivíem d’amoretes;
jo i el pastor, que vivíem de l’amor.
Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol;
el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

Tots en tenim, de picor i de pessigolles;
tots en tenim, si som vius i no ens morim.
Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol;
el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

Bé pots ballar si no tens pa i botifarra,
bé pots ballar si no tens per manducar.
Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol;
el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

No en tastaràs, des del nas fins a la boca;
no en tastaràs, de la boca fins al nas.
Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol;
el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.

Quantes n’hi ha, que a mi em donen desfici;
quantes n’hi ha, que m’hi voldria casar.
Ara ve sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol;
el qui toca el tamborino ha perdut el flabiol.
Traducció a l’anglès – English Translation
Once there was a shepherd that had three sheep,
once there was a shepherd that had a chilblain.
Now comes Saint Fergeol, we will dance God permitting;
The one playing the drum, has lost the flageolet.

The shepherd and me, we lived on flirtations;
the shepherd and me, we lived on love.
Now comes Saint Fergeol, we will dance God permitting;
The one playing the drum, has lost the flageolet.

We all have, tingling and tickling.
We all have them, if we are alive and don’t die.
Now comes Saint Fergeol, we will dance God permitting;
The one playing the drum, has lost the flageolet.

Fine, you can dance if you don’t have bread and sausage,
Fine, you can dance if you don’t have anything to eat.
Now comes Saint Fergeol, we will dance God permitting;
The one playing the drum, has lost the flageolet.

You will not taste them, from the nose to the mouth,
you will not taste them, from the mouth to the nose.
Now comes Saint Fergeol, we will dance God permitting;
The one playing the drum, has lost the flageolet.

So many girls that I desire,
so many girls that I would marry.
Now comes Saint Fergeol, we will dance God permitting;
The one playing the drum, has lost the flageolet.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=aDpPXMydXyQ

EL PARDAL / THE SPARROW (Eduard Toldrà)

febrer 2, 2010

 

Original Català

Una cançoneta nova,
ai, vos la diré,
del pardal quan s’acotxava,
ai, n’el toranger,
ai, ai, ai, ai,
ne’l toranger.

Anava de branca en branca,
ai, mena remor,
per veure si ho sentiria,
ai, la seva amor,
ai, ai, ai, ai,
la seva amor.

La seva amor n’està en cambra,
ai, que no en sent res,
sinó el mosso de la casa,
ai, o el traginer,
ai, ai, ai, ai,
o el traginer.

Per la finestra més alta,
ai, li’n va parlar,
-Les onze hores són tocades,
ai, ves-te a cotxar,
ai, ai, ai, ai,
ves-te a cotxar.

No és hora de cotxar encara,
ai, vaig de camí,
som fet una prometença,
ai, a Sant Magí,
ai, ai, ai, ai,
a Sant Magí.

Quan a Sant Magí vaig ésser,
ai, vaig suplicar,
que em deixés tornâ a ma terra,
ai, per festejar,
ai, ai, ai, ai,
per festejar.

De tres amors que en tenia,
ai, `quell aucellet,
Mariagna, Petronila,
ai, i Elisabet,
ai, ai, ai, ai,
i Elisabet.

Traducció a l’anglès – English Translation

A new song,
Oh dear! Will I sing to you,
of the sparrow when was tucking himself up,
Oh dear! In the orange tree,
Oh dear!
in the orange tree.

He fluttered from branch to branch,
Oh dear! Making noise,
In order to be heard,
Oh dear!
By his loved one.
Oh dear! By his loved one.

His loved one rests in the bedroom,
Oh dear! Hears nothing,
but the house servant,
Or the carter
Oh dear!
Or the carter.

From the highest window
Oh dear! She said:
— It’s past the eleventh hour,
please go to bed.
Oh dear!
Please go to bed.

It’s not yet time to retire,
Oh dear! I’m just on the way,
I have made a promise,
Oh dear! To Saint Maginus,
Oh dear!
To Saint Maginus.

When I was at Saint Maginus,
Oh dear! I implored,
that he let me return to my country,
Oh dear! To court
Oh dear!
To court.

Three loved ones did have,
Oh dear! That little bird
Mariagna, Petronila,
Oh dear! And Elisabet
Oh dear!
And Elisabet.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=lz49GEssIXY


									

CANÇÓ DE LES MENTIDES / SONG OF LIES

febrer 1, 2010

Original Català

El pare va anar al mercat,
el pare va anar al mercat,
a comprar una burra cega, trau, trau
a comprar una burra cega, trau, trau.
Li talla els quatre peus
la burra arrenca a córrer.
I en troba un cirerer
carregat de figues verdes.
Li tira un cop de roc
i en fa caure una ametlla.
Li cau l’ametlla al peu
li surt sang de l’orella.
De la sang que li va sortir
en corren set rieres
La van a mesurar
mitja avellana plena.
Un gos va caure al pou
un cego s’ho mirava.
Un mut cridava gent
un sord s’ho escoltava.
Pel mar corren conills
pels boscos les anguiles.
I a sota els garrofers
s’hi crien les sardines.
Aquesta és la cançó
la cançó de les mentides.
Qui la vulgui saber
que vagi a Filipines.

Traducció a l’anglès – English Translation

Father went to the market,
father  went to the market,
to buy a blind she-donkey, trau, trau
to buy a blind she-donkey, trau, trau.
He cuts off her four feet
the donkey sets off running.
And finds a cherry tree
loaded with green figs.
She flings a stone to the tree
and an almond falls down.
The almond hits her foot
and her ear bleeds.
The blood shed
makes seven torrents run.
It is going to be measured
and makes a hazelnut half full.
A dog fell into a well
and a blind man was watching it.
A dumb man was calling people
and a deaf man was listening.
Rabbits run in the sea
and eels in the forest.
And under carob trees
sardines grow.
This is the song
the song of lies.
Whoever wants to know it
to the Philippines must go.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=jx5G14TL3vo

ELS TRES TAMBORS / THE THREE DRUM PLAYERS

gener 26, 2010

 

Català:

Si n’eren tres tambors
venien de la guerra
el més petit de tots
porta un ram de rosetes
Ram, ram pataplam,
porta un ram de rosetes.
La filla del gran rei
n’ha sortit en finestra:
Tambor, el bon tambor;
si em vol dar una roseta ?
Ram, ram, pataplam…
-Donzella que l’haurà
serà l’esposa meva:
no us donaré el ram
que a vós no us puga prendre,
Ram, ram, pataplam…
M’haveu de demanar
al pare i a la mare.
Si el sí vos volen dar
per mi res no es pot perdre.
Ram, ram, pataplam…

 

English:

There were once three drum players
that came back from war
the youngest of them all
carries a bunch of small roses
Ram, ram pataplam,
carries a bunch of small roses.
The mighty King’s daughter
shows up at the window:
Drum player, oh good drum player;
would you give me a small rose?
Ram, ram, pataplam…
The maiden that will get it
is to become my bride:
and I will not hand over the bunch
unless as spouse I can take you,
Ram, ram, pataplam…
My hand you have to ask
to my father and mother.
Would they give their consent
there’s nothing for me to lose.
Ram, ram, pataplam…

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=Ip-TdBwwpAM

L’HEREU RIERA / HEIR RIERA

Novembre 18, 2009

Original Català 

Per a Sant Antoni
grans balles hi ha.
Per a Sant Maurici
tot el poble hi va.

N’hi van tres donzelles,
són de l’Empordà,
l’una diu a l’altra:
-I a tu, qui et traurà?

Anem donzelletes,
anem a ballar,
que l’Hereu Riera
ens hi farà entrar.

La primera dansa
la’n treu a ballar,
la segona dansa
la nova arribà.

Perdonin senyores
que me n’haig d’anar,
que la meva amada
a la mort n’està.

-Déu vos guard, Maria,
Maria, com va?
-Per a mi, Riera,
molt malament va.

Se’n gira d’esquena,
a l’església se’n va.
Davant d’un Sant Cristo
se’n va agenollar.

-Senyor, que m’ajudi
si em vol ajudar,
que em torni l’amada
que a la mort n’està.

Al cap dels nou dies
Maria es llevà,
a les tres setmanes
es varen casar.

 

Traducció a l’anglès – English Translation

On Saint Anthony’s day
great balls take place.
On Saint Maurice’s day
the whole village goes there.

Three maidens go to the ball,
they are from the Empordà,
one says to the other:
– who will ask you to dance?

Let’s go little maidens,
let’s go to the ball,
that Heir Riera
will let us step in.

She is asked
for the first dance,
but at the second
the news arrived.

Excuse me miladies
but I have to go,
because my beloved
soon she will die.

– May God be with you, Maria,
how is Maria?
– I reckon, Riera,
that she is very ill.

He turns his back,
and goes to the church.
In front of the Holy Christ
he goes down on his knees.

– Lord, please help me
if you want to help me,
give me back my loved one
who is at death’s door.

Nine days afterwards
Maria gets out of bed
and within three weeks
they got married.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=SIS7ihiqwow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ROSSINYOL / THE NIGHTINGALE

Novembre 16, 2009

nightingale

 

Original Català

 

Rossinyol, que vas a França, rossinyol,
encomana’m a la mare, rossinyol,
d’un bell boscatge rossinyol d’un vol.

Encomana’m a la mare, rossinyol,
i a mon pare no pas gaire, rossinyol,
d’un bell boscatge rossinyol d’un vol.

Perquè m’ha mal maridada, rossinyol,
a un pastor me n’ha dada, rossinyol,
d’un bell boscatge rossinyol d’un vol.

Que em fa guardar la ramada, rossinyol,
he perduda l’esquellada, rossinyol,
d’un bell boscatge rossinyol d’un vol.

Jo t’he de donar per paga, rossinyol,
un petó i una abraçada, rossinyol,
d’un bell boscatge rossinyol d’un vol.

Rossinyol, que vas a França, rossinyol,
encomana’m a la mare, rossinyol,
d’un bell boscatge rossinyol d’un vol.

 

Traducció a l’anglès – English Translation

 

Nightingale, that flies to France, nightingale,
give my love to my mother, nightingale,
from a beautiful grove, nightingale, in one flight.

Please give my love to my mother, nightingale,
but not much to my father, nightingale,
from a beautiful grove, nightingale, in one flight.

For he imposed me to marry, nightingale,
giving me to a shepherd, nightingale,
from a beautiful grove, nightingale, in one flight.

He makes me guard the flock, nightingale,
and I have lost the bellwether, nightingale,
from a beautiful grove, nightingale, in one flight.

I have nothing to reward you with, nightingale,
nothing but a kiss and a hug, nightingale,
from a beautiful grove, nightingale, in one flight.

Nightingale, that flies to France, nightingale,
give my love to my mother, nightingale,
from a beautiful grove, nightingale, in one flight.

 

Per escoltar la cançó aneu als enllaços:

https://www.youtube.com/watch?v=h5twVPl9NK4

https://www.youtube.com/watch?v=zktCnSn6z60