Posts Tagged ‘Copland’

“The chariot / El carruatge” (Aaron Copland)

Abril 20, 2016

seguicifunebre

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 12

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

Because I could not stop for Death —
He kindly stopped for me —
The carriage held but just ourselves —
and Immortality.

We slowly drove — he knew no haste,
And I had put away
My labour, and my leisure too
For His Civility —

We passed the school, where children played,
At wrestling in a ring
We passed the fields of gazing grain,
We passed the setting sun.

We paused before a house that seemed
a swelling of the ground;
The roof was scarcely visible,
The cornice but a mound.

Since then ’tis centuries; but each
Feels shorter than the day
I first surmised the horses’ heads
Were toward eternity.

Traducció al Català

Degut a què jo no podia aturar-me per la mort –
ell s’aturà amablement per a mi –
el carruatge portava tan sols nosaltres dos
i la immortalitat.

Ens movíem lentament – ell no tenia pressa,
i jo havia renunciat
al meu treball i també al meu lleure
per la seva cortesia. –

Passarem davant l’escola, on els infants jugaven
a lluitar en un cercle,
passarem davant els camps de blat esguardants,
passarem davant la posta del sol.

Ens deturarem davant d’una casa que semblava
una protuberància de la terra;
la teulada a penes es veia,
la cornisa res més que un túmul.

Des d’aleshores han passat segles; però cadascun
sembla més curt que el dia
en el que, per primera vegada, vaig pressuposar
que els caps dels cavalls encaraven l’eternitat.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=3yaoJT-8uPY

 

Anuncis

“Going to Heaven! / Me’n vaig al cel!” (Aaron Copland)

Abril 19, 2016

heavenly-skies

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 11

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

Going to Heaven!
I don’t know when,
Pray do not ask me how, –
Indeed I’m too astonished
To think of answering you!
Going to Heaven! –
How dim it sounds!
And yet it will be done
As sure as flocks go home at night
Unto the shepherd’s arm!

Perhaps you’re going too!
Who knows?
If you should get there first
Save just a little place for me
Close to the two I lost!
The smallest “robe” will fit me,
And just a bit of “crown”;
For you know we do not mind our dress
When we are going home.

1 I’m glad I don’t believe it
For it would stop my breath,
And I’d like to look a little more
At such a curious earth!
I am glad they did believe it
Whom I have never found
Since the mighty autumn afternoon
I left them in the ground.

Traducció al Català

Me’n vaig al cel!
No sé quan i us prego
de no preguntar-me com, —
car estic massa astorada
per pensar de respondre-us!
Me’n vaig al cel!
Que incert això sona!
I per tant es realitzarà,
tan segur com els ramats tornen de nit al corral
sota el braç del pastor!

Potser vosaltres també hi aneu!
Qui sap?
Si arribeu allà primer,
guardeu-me un petit lloc
a prop dels dos que he perdut!
La “túnica” més petita m’anirà bé
i just un tros de “corona”;
car heu de saber que el vestit no ens importa
quan tornem cap a casa.

Estic contenta de no creure-m’ho,
car això aturaria el meu respir
i voldria poder contemplar una mica més
aquesta terra tan curiosa!
Estic contenta que ells ho creguessin
aquells que mai he trobat
d’ençà la tarda solemne de tardor
en la que els vaig deixar a terra.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=TF_rwVVSJfE

 

“I’ve heard an organ talk sometimes / De vegades he sentit un orgue parlar” (Aaron Copland)

Abril 18, 2016

organ

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 10

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

I’ve heard an organ talk sometimes
In a cathedral aisle
And understood no word it said
Yet held my breath the while…

And risen up and gone away,
A more Bernardine girl
And know not what was done to me
In that old hallowed aisle.

Traducció al Català

De vegades he sentit un orgue parlar
a la nau d’una catedral
i no he entès cap paraula del que deia
però en aquells moments he aguantat l’alè…

I després m’he aixecat i he marxat,
sentint-me una noia més devota
i sense saber què m’havia passat
en aquella antiga nau sagrada.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=i7Wpy_l6kGc

 

“I felt a funeral in my brain / Vaig sentir un funeral al meu cap” (Aaron Copland)

Abril 14, 2016

funeral

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 9

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

I felt a funeral in my brain,
And mourners to and fro,
Kept treading, treading, till it seemed
That sense was breaking through.

And when they all were seated
A service like a drum
Kept beating, beating, till I thought
My mind was going numb.

And then I heard them lift a box,
And creak across my soul
With those same boots of lead.
Then space began to toll

As all the heavens were a bell,
And Being but an ear,
And I and silence some strange race,
Wrecked, solitary, here.

And then a plank in reason, broke,
And I dropped down and down —
And hit a world at every plunge,
And finished knowing — then —

Traducció al Català

Vaig sentir un funeral al meu cap,
i els acompanyants del dol, d’una banda a l’altra,
caminaven sense parar fins que em semblà
que estava perdent els sentits.

I quan tots ells segueren,
un ofici com un timbal
batia sense parar fins que vaig pensar
que l’enteniment se m’entumiria.

I llavors vaig sentir com aixecaven una caixa
i em travessaven l’ànima amb els cruixits
d’aquelles mateixes botes de plom.
Aleshores l’espai començà a repicar

com si tot el cel fossin campanes,
i l’existència fos només una orella,
i jo i el silenci, una raça estranya,
enrunada, solitària, aquí.

Llavors una biga del meu enteniment es trencà
i jo queia, queia avall, avall –
i a cada esfondrament topava contra un món,
i vaig acabar perdent el coneixement – llavors –

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=lbSy5irgs6o

 

“When they come back / Quan elles retornin” (Aaron Copland)

Abril 13, 2016

pit-roig

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 8

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

When they come back — if Blossoms do —
I always feel a doubt
If Blossoms can be born again
When once the Art is out —

When they begin, if Robins may,
I always had a fear
I did not tell, it was their last Experiment
Last Year,

When it is May, if May return,
Had2 nobody a pang
Lest in a Face so beautiful
He might not look again?

If I am there — One does not know
What Party — One may be
Tomorrow, but if I am there
I take back all I say —

Traducció al Català

Quan elles retornin – si les flors ho fan –
jo sempre tinc un dubte:
que si les flors podran tornar a néixer
quan hagi mort l’Art –

Quan ells comencen el cant, si ho poden fer
els pit-roigs, jo sempre he tingut la por,
que mai he dit, de què llur darrer intent
hagués estat l’any passat.

Quan vingui el maig, si el maig retorna,
que ningú s’angoixi,
no fos que un rostre tan bell
poguéssim no tornar a veure.

Si jo sóc allà – mai se sap
amb quina companyia hom pot estar
demà, però si sóc allà,
retiro tot el que he dit –

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=wjtUYGIoCGM

 

“Sleep is supposed to be / La son se suposa que és” (Aaron Copland)

Abril 12, 2016

daybreak

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 7

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye.

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand!

Morn is supposed to be,
By people of degree,
The breaking of the day.

Morning has not occurred!
That shall aurora be
East of Eternity;

One with the banner gay,
One in the red array, –
That is the break of day.

Traducció al Català

La son se suposa que és,
per a les ànimes assenyades,
només tancar els ulls.

La son és l’indret grandiós
en el qual, a cada costat,
hi rau una munió de testimonis!

El matí se suposa que és,
per a la gent d’un cert rang,
el començament del dia.

Però el matí no ha arribat encara!
L’aurora serà aquella
a l’est de l’eternitat;

aquella amb la senyera llampant,
amb vermell ornament, –
aquella és el començament del dia.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=_E-CRaV7Bx0

 

“Dear March, come in! / Març estimat, entra!” (Aaron Copland)

Abril 11, 2016

ametllers florits

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 6

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

Dear March, come in!
How glad I am!
I looked for you before.
Put down your hat –
You must have walked –
How out of breath you are!
Dear March, how are you?
And the rest?
Did you leave Nature well?
Oh, March, come right upstairs with me,
I have so much to tell!

I got your letter, and the bird’s;
The maples never knew
That you were coming, – I declare,
How red their faces grew!
But, March, forgive me –
And all those hills
You left for me to hue,
There was no purple suitable,
You took it all with you.

Who knocks? that April?
Lock the door!
I will not be pursued!
He stayed away a year, to call
When I am occupied.
But trifles look so trivial
As soon as you have come,
That blame is just as dear as praise
And praise as mere as blame.

Traducció al Català

Març estimat, entra!
Que contenta estic!
T’esperava abans.
Treu-te el barret –
deus haver caminat –
com has perdut l’alè!
Març estimat, com estàs?
I els altres?
La natura, l’has deixat bé?
Oh març, puja tot seguit a dalt amb mi,
t’haig d’explicar tantes coses!

Vaig rebre la teva carta i la dels ocells;
els aurons no sabien
que venies, – t’he de dir
com s’enrojolaren els seus rostres!
Però març, perdona’m –
i tots aquells turons
que em deixares per acolorir,
no hi havia cap porpra adient
tu te l’emportares tota.

Qui pica a la porta? És l’abril?
Tanca bé!
No vull que m’empaiti!
Ha estat lluny tot un any per venir
ara quan estic ocupada.
Però les foteses semblen tan banals
des que ets aquí,
i el blasme és tan estimat com la lloança
i la lloança tan mera com el blasme.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=HR2HxrHK8Hk

 

“Heart, we will forget him / Cor, l’oblidarem” (Aaron Copland)

Abril 7, 2016

couple

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 5

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

Heart, we will forget him
You and I, tonight.
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me,
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging,
I may remember him!

Traducció al Català

Cor, l’oblidarem
tu i jo, aquesta nit.
Tu podràs oblidar l’escalf que donava
i jo oblidaré la claror.

Quan ho hagis fet, et prego que m’ho diguis,
que pugui esborrar els meus pensaments;
prest! Mentre tu t’atardes
el podria tornar a recordar.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=jJaGjqva4t4

 

“The world feels dusty / El món té gust de pols” (Aaron Copland)

Abril 6, 2016

desolació

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 4

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

The world feels dusty,
when we stop to die…
We want the dew then
Honors taste dry…

Flags vex a dying face
But the least fan
stirred by a friend’s hand
Cools like the rain

Mine be the ministry
when thy thirst comes…
Dews of thyself to fetch
and holy balms.

Traducció al Català

El món té gust de pols
quan ens aturem per morir…
llavors desitgem la rosada,
els honors tenen un sabor sec…

Les banderes batzeguen una faç morent
però el més modest ventall,
mogut per una mà amiga,
refresca com la pluja.

Serà la meva comesa
quan et vingui la set…
de portar-te la rosada
i els bàlsams sagrats.

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=0S97cM-q9_Q

 

“Why do they shut me out of Heaven? / Per què m’han tancat les portes del cel?” (Aaron Copland)

Abril 5, 2016

porta del cel

Cicle: Twelve Poems of Emily Dickinson (Dotze poemes d’Emily Dickinson) No. 3

Text de: Emily Dickinson

Original Anglès

Why do they shut me out of Heaven?
Did I sing too loud?
But I can sing a little minor,
Timid as a bird.

Wouldn’t the angels try me
just once more
Just see if I troubled them
But don’t shut the door!

Oh if I were the Gentlemen
in the White Robe
and they were the little Hand that knocked —
Could I forbid?

Why do they shut me out of Heaven?
Did I sing too loud?

Traducció al Català

Per què m’han tancat les portes del cel?
És que he cantat massa fort?
Però jo puc cantar més fluixet,
tímidament com un ocell.

No voldrien pas els àngels posar-me a prova,
tan sols una vegada més,
per veure si és que els vaig molestar –
però no tanqueu la porta!

Oh, si jo fos el senyor
amb la túnica blanca
i ells la petita mà que pica a la porta,
podria jo negar-los-hi accés?

Per què m’han tancat les portes del cel?
És que he cantat massa fort?

 

Per escoltar la cançó aneu a l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=gMfgmpu6UY4